S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       

TOVAR V AKCII

naša cena 5,00 EUR
imgempty do košíka:
naša cena 3,90 EUR
imgempty do košíka:
naša cena 3,30 EUR
imgempty do košíka:

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ:

Monika Červená,Beša 269 .935 36

 

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:

Prijatie Vašej objednávky bude automaticky potvrdené na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Zákazník, ktorý nakupuje tovar má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predajca zákazníkovi a zákazník predajcovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi predajcovi vopred, a to e-mailom, písomne, osobne, alebo telefonicky. Pri odstúpení je nutné predložiť originál faktúry alebo pokladničného dokladu. Alternatívne postačí naskenovať a e-mailom zaslať pokladničný doklad, naskenovanú faktúru alebo elektronickú faktúru zaslanú e-mailom. Pokiaľ zákazník tovar zaslaný dobierkou ešte neprevzal, je nutné, aby informoval predajcu o plánovanom neprevzatí. Toto neprevzatie potvrdil doručovateľovi (napr. „odmietam prevziať“ na pošte alebo kuriérovi) a uhradil náklady za dopravu (ako napr. zbytočne vynaložené obojstranné poštovné) predajcovi na účet. Pokiaľ už zákazník tovar prevzal, zašle tovar späť na adresu predajcu, kde predajca bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predajcovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predajcovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predajca je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť po odpočítaní nákladov s uvedeným tovaru do pôvodného stavu (v prípade ak takáto situácia nastane). Spôsob vrátenia tovaru je čisto voľba kupujúceho. Tovar však odporúčame doniesť osobne alebo posielať doporučene, prípadne poistene (u drahšieho tovaru) nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (Doporučene neznamená na dobierku! Je nutné posúdenie stavu tovaru pred vrátením kúpnej ceny a toto nie je možné v prípade dobierky z viacerých dôvodov. Vrátenie tovaru formou dobierky nebude akceptované, resp. dobierka nebude prevzatá!).

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.masticky.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu  v rámci internetovej predajne www.masticky.sk a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistroval oznámenie o ochrane osobných údajov pod číslom 2661.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.masticky,sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@masticky.sk,  Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

EXPEDÍCIA:

Objednávky sú vybavované cca do 7 dní, najčastejšie sú odosielané za 2-3 pracovné dni.

 

CENA:

Cena, ktorá je uvedená vo faktúre je konečná, tzn. túto cenu (+ poštovné) zaplatíte pri prevzatí tovaru na Vašej adrese, ktorú uvediete v objednávke.


ZÁRUKA:

Na tovar je poskytnutá záruka podľa Občianskeho zákonníka.

 

REKLAMACIA:
V prípade reklamácie nášho tovaru je nutné kompletnú objednávku zaslať na adresu: Monika Červená, Beša 269, popisom závady. Reklamovaný tovar zaslaný  na dobierku nebudeme akceptovať

 

MTVjY2Vj